Logistics & Supply chain Consultant

        เน้นการนำงานวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ใน 5 ประเด็นหลักดังนี้

1) การกำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทางในการพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และโลจิสติกส์ 4.0  

2) การกำหนดแผนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและความร่วมมือกับทุกฝ่ายในระดับองค์กรและตลอดโซ่อุปทาน เพื่อรองรับรูปแบบการทำงานใหม่, 

3) สร้างความโปร่งใสของกระบวนการทำงานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับทุกกิจกรรมในโซ่อุปทาน, 

4) การสร้างช่องทางการเข้าถึง ติดต่อ ติดตาม และตรวจสอบกับคู่ค้า ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 

5) การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

       ทางบริษัทแบ่งบริการ Logistics&Supply chain Consultant ออกเป็น 2 Module ดังนี้

   Module 1  Planing and Design  โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Logistics Planning ที่เป็นที่ยอมรับในวงการโลจิสติกส์

   Module 2 Implement and Training โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Operation, OD&HRD. ที่เป็นที่ยอมรับในวงการโลจิสติกส์


สอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมได้ที่ คุณสานิตย์ สงสุรินทร์  097-0865427


บริหารทีมให้คำปรึกษา โดย คุณสานิตย์ สงสุรินทร์

การศึกษา  - กำลังศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ปี 2562

             - ปริญญาโท สาขาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์    มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2554

             - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ปี 2545

Visitors: 3,588