Providing Warehouse Service

        จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้า ทำให้ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการบริหารจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าแบบสัญญาระยะยาว (Long Contact - Warehousing Management and Distribution Service Provider) สินค้าประเภทสี เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์วิศวกรรม,อุตสาหกรรม สำหรับกระจายสินค้าไปยังผู้ใช้สินค้า ร้านค้าปลีก-ส่ง ทั่วประเทศ

ด้วยประสบการณ์ให้บริการคลังสินค้าชนิดรวบรวม (Consolidate Warehouse) เป็นคลังสินค้ามาตรฐานสากลสำหรับรวบรวมสินค้าจากแหล่งต้นทางหลายประเทศ เพื่อเก็บรักษาสินค้าประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย วัตถุไวไฟ ที่สามารถให้บริการตามมาตรฐานคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่ท่านสามารถตั้ง KPI และเข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลา ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านจะได้รับการดูแลตามข้อมูลความปลอดภัยของสินค้า(MSDS) และได้รับบริการที่มีคุณภาพ ต้นทุนเหมาะสม จากทีมงานที่มีประสบการณ์บริหารคลังสินค้าเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย 

        ทางบริษัทมีให้บริการเสริมด้านวิศวกรรมคลังสินค้า โดยการให้คำปรึกษา ออกแบบ ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า(WMS) ระบบจัดเก็บ เครื่องจักร ชั้นวางสินค้า อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมดำเนินการติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น ขออนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย กรณีขึ้นทะเบียนนำเข้าสินค้าใหม่ และขออนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทพร้อมที่จะให้บริการ บริหารคลังสินค้าและกระจายสินค้า โดยรับปฏิบัติงานทั้งในพื้นที่ของท่าน หรือ ทางบริษัทเป็นผู้จัดหาคลังสินค้าที่เหมาะสมให้ ขนาดความต้องการ ตั้งแต่ 500 – 5,000 ตร.ม. ในทำเลที่มีศักยภาพเพื่อรองรับ Stocking point และสนับสนุนการขยายฐานการผลิตมาในเมืองไทย


  • ขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกติดลิฟต์ท้าย
    METRANS มี Fleet รถบรรทุก 6-18ล้อแบบมีลิฟต์ท้าย 60 คัน ที่จะช่วยลดต้นทุนแรงงานและขนถ่ายสินค้าขึ้น-ลงได้อย่างรวดเร็วขึ้น พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต,AI มาใช้ในการบริหารโ...

  • 399304.jpg
    เน้นการนำงานวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ใน 5 ประเด็นหลักดังนี้1) การกำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทางในการ...
Visitors: 3,247