Smart Transport & Distribution Service

   METRANS มี Fleet รถบรรทุก 6-18ล้อแบบมีลิฟต์ท้าย 40 คัน ที่จะช่วยลดต้นทุนแรงงานและขนถ่ายสินค้าขึ้น-ลงได้อย่างรวดเร็วขึ้น พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต,AI มาใช้ในการบริหารโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับลูกค้าและซัพพลายเออร์บนเครือข่ายอัจฉริยะผ่าน Platform&Big Data ที่จะสร้างการเชื่อมต่อส่วนที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน ตั้งแต่โรงงาน โกดังสินค้า ช่องทางการขนส่งหรือร้านค้า จนถึงโรงงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็วสูงและต้นทุนต่ำ

   บริษัทฯ มีกระบวนการในการให้บริการขนส่งสินค้า ประกอบด้วยส่วนสําคัญ คือ การบริการลูกค้า (customerservice) ความได้เปรียบทางด้านต้นทุน (cost) การส่งมอบที่รวดเร็ว (delivery speed) การส่งมอบที่เชื่อถือได้ และความปลอดภัย (delivery and safety) เจตคติของผู้ให้บริการและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR)

   นอกจากนั้นทางบริษัทฯยังมุ่งมั่นที่จะการดำเนินโครงการต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และนำไปสู่การลดต้นทุนโลจิสติกต์โดยรวมของธุรกิจ เช่น

   1) โครงการระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง Logistics and Transport Management: LTM ของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทำให้ทางบริษัทมี Transportation Energy Management System (TEMS) ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการขนส่งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน    โดยอาศัยหลักการ 4 ด้าน  1)ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and Technology)  2)ด้านการบริหารจัดการ (Management),  3)ด้านการขับรถ (Driving)  4)ด้านการสร้างทีมงาน (Task Force)  

   2) โครงการ R&D เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต,AI  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับโปรแกรมการจัดการขนส่ง  Big Data Analytics for Transportation Management Program  ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่าย มจธ.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (โครงการ iTAP สวทช.) โดยมีร่างข้อเสนอโครงการ (Draft Proposal) ใน Attach file


จองรถกด https://www.dxplace.com/th/@metrans4.0/booking


  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • IMG_20141028_082901.jpg
    จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้า ทำให้ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการบริหารจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าแบบสัญญาระยะยาว (Long Contact - Warehousing Manag...

  • MET Turn Key Logistics Project R1_Page_11.jpg
    เน้นการนำงานวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ใน 5 ประเด็นหลักดังนี้1) การกำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทางในการ...
Visitors: 2,049