เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็มอีทรานส์ จำกัด     METRANS CO.,LTD. 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : TAX. ID.  0115557020623  
223/112 Moo.2 Panvitee Rd, Bangpreang, Bangbor, Samutprakan 10560
223/112   ม.2  ถ.ปานวิถี ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560   

วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร คือ
     เป็นผู้นำในการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อรวมกลุ่มเป็น Cluster ในการสร้าง Innovation ด้าน 4rd Party Logistics ที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคในภาคอุตสาหกรรม New S-Cove โดยมีเป้าหมายที่จะมีขีดความสามารถที่จะให้บริการ กระจายสินค้าและขนส่งสินค้า  บริหารคลังสินค้า ผ่านกลไก Thailand 4.0, Industrial 4.0 และ Logistics 4.0
พันธกิจ (Mission) ขององค์กร คือ
      ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในกลุ่ม Cluster อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart/Intelligent Transportation) ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น  โดยบริษัทฯมีการเพิ่มการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT) เช่น Low-Cost Sensor, Connected GPS, ด้านเทคโนโลยีข้อมูล (Data) ที่ช่วยในการจัดเก็บและประมวลข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน เช่น Logistics Cloud, Big Data analysis, Machine Learning, และ Augmented Reality รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และพัฒนาเครือข่ายการจัดการภายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ด้วยเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ (Machine) ซึ่งจะช่วยให้การขนส่งมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น 
ค่านิยม (Core Value) ขององค์กร คือ
     การสร้างมูลค่า : เรามุ่งสร้างบริการที่ยึดโยงกับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Value base Economy เพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นของเรา
     ความมุ่งมั่น : ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เรามุ่งมั่นสู่การเป็น Smart Enterprises สร้าง Service ที่มีมูลค่าสูงให้ลูกค้าของเรา เราทุ่มเทอย่างเต็มที่กับทุกโครงการและการมอบหมายที่เราดำเนินการ 
     ความยั่งยืน :  คำนึงถึงความมั่นคงในระยะยาวของธุรกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
-ปี 2554 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มอีทรานส์ ก่อตั้งโดยคุณสานิตย์ สงสุรินทร์ (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ภาคีวิศวกรรมเครื่องกล) เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรม บริการเสริมขนย้าย ติดตั้งเครื่องจักรกล และขนส่งสินค้า
-ปี 2555-2559 ขยายการให้บริการโครงการคลังสินค้าวัตถุอันตราย ขนาดพื้นที่ 1,000 ตรม. เพื่อเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุไวไฟ ดำเนินงานโดย บริษัท เอ็ม.อี.ไทย โลจิสติกส์ จำกัด
-ปี 2557 จดทะเบียนแปลงเป็น  บริษัท เอ็มอีทรานส์ จำกัด, ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางรถบรรทุก เลขที่ สป.158/2557 และเพิ่มบริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์
-ปี 2559-2560 เป็นผู้นำในระดับต้นๆ ของตลาดขนส่ง E-Commerce Logistics ที่มี Fleet รถบรรทุก 6-18ล้อแบบมีลิฟต์ท้าย 40 คัน ในการกระจายพัสดุและสินค้าไป Hub แต่ละจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ
-ปี 2561 ได้รับใบอนุญาตประกอบการวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ 1338/61 เพื่อให้บริการเสริมด้านออกแบบ ติดตั้งระบบจัดเก็บสินค้า ระบบดับเพลิง และระบบวิศวกรรมประกอบอาคารคลังสินค้าและสโตร์ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
-ปี 2561 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 ขอบข่าย การให้บริการขนส่งสินค้าทางบก ภายในประเทศไทย   และได้รับรางวัล DBD Logistics Award 2018 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
-ปี 2562 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รางวัลมาตรฐาน SME กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์  จากในการเข้าร่วมประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 11    ทำเนียบ E-Book ใน Link นี้  http://online.flipbuilder.com/rqhg/corm/mobile/index.html  บริษัทฯจะอยู่ที่หน้า 67  บรรยากาศภายในงาน https://www.facebook.com/OSMEP/videos/1382621168555238/UzpfSTI2ODMwNzUyOTk5ODU1NDoxNDM5MDkxMjMyOTIwMTcy/
- ปี 2563 ได้รับรางวัล “ธุรกิจนวัตกรรม​ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์​แห่งปี 2020” ในงาน “THAILAND TOP SME AWARDS 2020” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) https://www.smebank.co.th/news/detail/1218 และคณะกรรมการจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชถาภิเษก https://youtu.be/KwVOW-KHiws

บริหารจัดการโดย 

คุณสานิตย์ สงสุรินทร์  กรรมการผู้จัดการ

การศึกษา  

- กำลังศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

- ปริญญาโท สาขาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์    มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2554

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ปี 2545

Visitors: 3,587